Nơi nhập dữ liệu Âm ly 250W 6 zone Paging and M...