Nơi nhập dữ liệu Bộ thiết bị chuyển đổi và truy...