Nơi nhập dữ liệu Tai nghe quai chụp Inox(sư tử)...