Nơi nhập dữ liệu Thiết bị chuyển đổi nhận tín h...