Nơi nhập dữ liệu Trục từ 35A (Dùng cho máy HP 1...