Nơi nhập dữ liệu Sensor nhiệt AW10-0132 (Dùng c...