Trên tay laptop 16 inch nhưng nhẹ hơn cả laptop 13 inch